Służebność przesyłu dla urządzeń infrastruktury technicznej

Zgodnie z Art. 3051 Kodeksu Cywilnego nieruchomość można obciążyć na rzecz przedsiębiorcy, prawem polegającym na tym, że przedsiębiorca może korzystać w oznaczonym zakresie z nieruchomości obciążonej, zgodnie z przeznaczeniem tych urządzeń (służebność przesyłu) Art. 3052 Jeżeli przedsiębiorca odmawia zawarcia umowy o ustanowienie służebności przesyłu, a jest ona konieczna do korzystania z urządzeń(…), właściciel może żądać odpowiedniego wynagrodzenia w zamian za ustanowienie służebności przesyłu.

Służebność przesyłu jest prawem majątkowym ( obciąża nieruchomość gruntową). Związane są z nią następujące roszczenia:

 • Roszczenie właściciela nieruchomości obciążonej o zapłatę wynagrodzenia
 • Roszczenie właściciela nieruchomości obciążonej o zmianę sposobu wykonywania służebności przesyłu
 • Roszczenie negatoryjne przedsiębiorcy przesyłowego i właściciela nieruchomości obciążonej
 • Roszczenie przedsiębiorcy przesyłowego i właściciela nieruchomości obciążonej o ustanowienie służebności przesyłu na podstawie art. 305 2 kodeksu cywilnego.

Służebność przesyłu jest ustanawiana za wynagrodzeniem stąd mamy dwie procedury

 1. określenie wartości ograniczonego prawa rzeczowego – służebności przesyłu, która jest określana w operacie szacunkowym sporządzanym przez rzeczoznawcę majątkowego lub w opinii biegłego sądowego
 2. ustalenie wysokości wynagrodzenia na podstawie określonej wartości służebności przesyłu – leży w kompetencji stron umowy lub sądu

Co jest najczęściej wyceniane w związku z posadowieniem urządzeń przesyłowych na nieruchomości?

 1. Dla urządzeń istniejących:
  • wartość służebności przesyłu (wynagrodzenie za współkorzystanie z gruntu)
  • obniżenie wartości nieruchomości w związku z posadowieniem urządzeń
  • wynagrodzenie za bezumowne korzystanie z nieruchomości max 10 lat wstecz
  • wyłączenie gruntu z produkcji rolnej (w przypadku urządzeń naziemnych na gruntach użytkowanych rolniczo)
 2. Dla urządzeń planowanych
  • wartość służebności przesyłu (wynagrodzenie za współkorzystanie z gruntu)
  • obniżenie wartości nieruchomości w związku z posadowieniem urządzeń
  • odszkodowanie za szkody wynikłe w związku z procesem budowy (np. dla nieruchomości rolnych utrata plonowania w roku budowy i obniżenie plonowania w latach kolejnych)
  • wyłączenie gruntu z produkcji rolnej (w przypadku urządzeń naziemnych na gruntach użytkowanych rolniczo)

Co jest istotne dla oszacowania?

 • przeznaczenie gruntu w planie miejscowym lub studium zagospodarowania przestrzennego
 • powierzchnia strefy służebności przesyłu – przestrzeń która jest potrzeba do esploatacji urządzeń (jest to powierzchnia zajęta nie tylko przez np. słupy energetyczne, ale również pas gruntu pod drutami powiększony w zależnosci od rodzaju linii energetycznej oraz przeznaczenia gruntu)
 • sposób przecięcia linii przesyłowej przebiegający przez działkę (czy wzdłuż granicy, czy przez środek działki)
 • stosunek powierzchni strefy służebności do powierzchni całej działki
 • rodzaj linii przesyłowej
 • współistnienie innych urządzeń przesyłowych na działce